گروه های خبری
آرشیو
 • عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛
  نشریات دانشجویی در دو راهی مجازی ادامه دادن یا ایده دیگر
  عسگری فعال حوزه نشریات دانشجویی پیرامون ارزیابی نشریات در دوران کرونا و برنامه شورای مرکزی برای سال آینده گفت: در این یکسال بعد از شیوع کرونا، فعالیت های اجرایی و تشکیلات دانشگاه ها به صورت اندک و کم بوده که مهم بوده است و یک حرکت میدانی صورت بگیرد اما تقریبا می شود...
 • از ماجرای کاهش مشارکت تا آمارهای ساختگی؛
  پشت پرده اتفاقات اخیر انتخابات نشریات دانشجویی چه بود؟
  عدم صداقت دانشجویانی که نقش لیدر این جریان را در دانشگاه‌ها بازی می‌کنند برای عموم طرفداران‌شان به اثبات رسیده و درکنار آن احتمال تغییر در بدنه وزارت علوم در سال آینده باعث شده تا عملا این جریان انرژی چندانی برای انتخابات این دوره صرف نکند و صرفا به تحریم و صدور...
 • ویژه نامه نشریه سحر منتشر شد +دانلود
  در این ویژه نامه به موضوعاتی پیرامون سالگرد انقلاب اسلامی و درگذشت علامه مصباح یزدی با تیترهایی مانند حباب برجام، ستون استوار انقلاب نور انقلاب در دانشگاه، مصباح انقلاب، مصباح آینده و ... پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «قدم» منتشر شد +دانلود
  روزهای زمستانی که همراه با موضوعاتی مثل شیوع گسترده کرونای انگلیسی و واکسیناسیون است. از طرف دیگر میتوان گفت موضوع انتخابات در این روزها به یک مسئله چالشبرانگیز برای افراد و گروههای سیاسی و غیرسیاسی تبدیل شده است.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم بهمن ماه
  از تولید گزارش‌های ویژه تا مشکلات ویراستاری +جدول
  همزمان با یکسالگی ورود ویروس کرونا به ایران، تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی در دانشگاه به انتشار نسخه های الکترونیکی نشریات تشکیلاتی خود روی آوردند و دیگر مثل سابق، نشریات به صورت کاغذی چاپ و منتشر نمی شود.
 • نشریه دانشجویی دیدنو منتشر شد +دانلود
  22بهمن مــاه در حیــات تاریخــی و ملــی کشــور و هدایــت سرنوشــت ملــت ایــران بــه ســوی حــق و صــلاح نقــش بزرگــی داشــته اســت. دشــمنان ســعی می کننــد انقــلاب را از یــاد مــردم ببرنــد؛
 • روایت عضو سابق شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم از انتخابات و اتفاقات اخیر؛
  یک بام و دو هوا و نقشه‌ای که نقش بر آب شد
  امسال که دوباره به واسطه ارتباط موثر نمایندگان با کف دانشگاه، عملگرایی و پیگری مشکلات دانشجویان و توانمندی خود داوطلبان حضور در شورا به احیای عدالت آری گفته اند، باید مسیر شروع شده گذشته پر قدرت‌تر از قبل ادامه یابد و هدف‌های جدیدی جانمایی گردد.
 • شماره جدید نشریه مدیرانه منتشر شد +دانلود
  خانـواده مهـم تریـن عنصـر اجتماعـات بشـری و خواسـتگاه ظهـور و بـروز فرهنـگ هـای گوناگـون و رشـد و پـرورش انسـان هایـی بـوده اسـت کـه جوامـع بشـری را بـه اوج عـزت یـا حضیـض ذلـت رسـانده انـد. بدون عنصر خانواده نه تنها هویت انسانی بلکه جامعه و بشریت رو به انحطاط میرود.
 • نشریه دانشجویی سپیدار منتشر شد +دانلود
  بطـور ویـژه، اصـل سـوم قانـون اساسـی دولـت را کـه اعـم از قـوۀ مجریـه، قضائیـه و مقننـه میشـود، موظف بـه اسـتفاده از تمـام امکانـات خـود بـرای دسـتیابی بـه مـوارد شـانزده گانه ایـن اصـل کـرده اسـت...
 • نشریه دانشجویی خاورمیانه منتشر شد +دانلود
  شاهد تاثیرات خاص این بحران بر روابط بین کشورها و مسائل مرتبط با آن و نوع جدیدی از رفتار دولت ها در عرصه بین الملل و منطقه می باشیم که شاید نیازمند گذر بیشتر زمان برای ادراک ضوابط و شرایط موجود باشد.
 • دبیر جشنواره نشریات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت از مشخص شدن آثار برگزیده در این جشنواره خبر داد.
 • مهلت ارسال آثار به جشنواره «تیتر۱۲» از روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، به مدت ۲۴ ساعت تمدید شد.
 • نشریه مهاد به مناسبت چهلم علامه مصباح ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد +دانلود
  فقـه شـیعی و کام تشـیع و فلسـفه شـیعیان دسـت در دسـت هـم مبانـی حکومـت و نظامـی را تشـکیل می دهند کـه فـارغ از عملکردش مـو لای درز مبانـی اش نمیـرود.
 • مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی کشور «تیتر ۱۲» تا سه شنبه ۲۸ بهمن‌ماه تمدید شد.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته سوم بهمن ماه
  از صفحه‌آرایی حرفه‌ای تا عدم رعایت قواعد نگارشی +جدول
  البته بودند نشریاتی که در هفته گذشته نیز آخرین نسخه این ترم را منتشر کردند. به همین بهانه و در ادامه گزارش‌های پیشین، 5 نشریه هفته اول بهمن ماه را مورد بررسی قرار دادیم.
 • نشریه دانشجویی «مصباح» منتشر شد +دانلود
  بیایید از همین ابتدا، خیلی رک و راســت کمی با هم صادق باشیم، فرض کنید همهی ما میتوانســتیم قالیچه ای مانند قالیچه حضرت ســلیمان داشــته باشــیم، هر روز از آن مراقبت میکردیم، نمیگذاشتیم خاک بر رویش بنشیند.
 • نشریه دانشجویی «خط بهشتی» منتشر شد +دانلود
  در این شماره که به صورت اختصاصی پرونده زنان بررسی شده است به موضوعات مختلفی از قبیل زنان و حقوق شهروندی،جریان فمینیسم در ایران و ... پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی «ایران۱۴۰۴» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به دو موضوعات جنجالی همچون سیلی نماینده مجلس به سرباز و حاشیه های برنامه زاویه که این روزها بسیار خبرساز شدند پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «بانو» منتشر شد +دانلود
  شماره اول نشریه دانشجویی بانو در موضوعات مختلف منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «حنیفا» منتشر شد +دانلود
  رسـانه های بـزرگ نیـز ماننـد هر سـازمان و شـرکتی، نوعــی سیســتم محســوب می شــوند کــه بــرای بهبــود عملکــرد آن، بایــد ســازوکارهای درونــی، فرایندهــای کاری، منابــع ســازمان و بازدهــی آن را بــا روش هــای علمــی مــورد بررســی و تدقیــق قــرار داد. ســازمان...
 • نشریه دانشجویی «پلاک ۰۱» منتشر شد +دانلود
  امیدواریـم که با افزایـش آگاهـی عمومی نسـبت به ماهیت حقیقی این شـبکه، مطالبـه مردمی برای تحقق آن افزایش یافته و شـاهد پیشـرفت هر چه سـریعتر آن باشـیم.
 • محمد فامیلیان
  اولویت‌های فضای نشریات دانشجویی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
  همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که نشریات باید محلی برای نشر تفکرات جوشش‌یافته از بستر دانشگاه باشند و نه نشر محتوای تزریق‌شده و بعضی کپی‌های ناشیانه از مطالب القائی خارج از دانشگاه و اگر گفت‌وگو و بحث و جدلی نیز وجود دارد باید نشانه خروش تفکر پویا و نواندیش...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول بهمن ماه
  از تنوع در محتوا و مطالب تا عدم جذابیت در تیترزنی +جدول
  امتحانات ترم «پر دردسر» کرونا زده کم کم به پایان راه خود رسید و دانشجویان این روزها در حال برگزاری امتحانات به شکل متفاوت هستند. این تفاوت در حوزه فعالیت های دانشجویی نیز دیده شد. تشکل های دانشجویی به شکل متفاوت اقدام به جذب دانشجو کردند.
 • نشریه دانشجویی «پادمه» منتشر شد +دانلود
  فقــط کافــی اســت مدتــی تلویزیونتــان روشــن باشــد تا مجبور باشـید انواع و اقسـام تبلیغات را بارها و بارها ببینید و بشـنوید.
 • نشریه دانشجویی «کاری نو» منتشر شد +دانلود
  پـس ایـن همـه موشـک کـه بـا سـرمایۀ مـردم سـاخته شـده بـرای چیسـت؟ مگـر نـه اینکـه بـرای حفـظ بازدارندگی کشـور اسـت؟
 • بنا بر نتیجه این انتخابات، محمد فامیلیان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با ۵۸ رای، فاطمه صحرانشین از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با ۵۶ رای، دو نفر عضو اصلی این شورا انتخاب شدند؛ عضو علی البدل این شورا نیز امین گودرزی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با ۴۲ رای است.
 • تورهای مسافرتی آفری