گروه های خبری
آرشیو
نشریات دانشجویی
 • در شماره جدید نشریه دانشجویی «آنتروپی» می‌خوانیم؛
  همگام با واکسن؛ از ایده تا تولید انبوه
  شماره دهم نشریه دانشجویی «آنتروپی» دوهفته‌ناهه خبری دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.
 • انتخابات و مذاکرات؛ سوژه جدی نشریات دانشجویی
  هدف از یادداشت «نظارت شورای نگهبان؛ اطلاعی یا استصوابی؟» بررسی حقوقی متون قانونی جهت ارائه پاسخ نسبت به برخی از شبهات وارد‌شده بر مساله نظارت استصوابی عنوان شده است که بررسی نسبتا مفصل و خوبی است و در جایی هم به این نکته اشاره شده است که: «باید مجموعه اصول قانون...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته دوم اردیبهشت ماه
  از اندازه نامناسب فونت‌ها تا جلد جذاب +جدول
  هرچند در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است. همین امر باعث شده هنوز هم شاهد نشریات مختلفی از نشریات انجمن‌های علمی...
 • نشریه دانشجویی «واجد» منتشر شد +دانلود
  شماره سوم نشریه دانشجویی «واجد» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی با مدیر مسئول و سردبیری فاطمه کدخدارستم منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «معنا» منتشر شد +دانلود
  شماره چهارم گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «معنا» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی بامدیر مسئول و سردبیری محمدعلی شبانی منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «عیار» منتشر شد +دانلود
  شماره یازدهم گاهنامه دانشجویی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی «عیار» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با مدیر مسئولی عرفان سعادتی فر و سردبیری مجتبی شهرابی منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «نگهبان» منتشر شد +دانلود
  شماره هفتم ماهنامه علمی _ حقوقی دانشجویی «نگهبان» بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مدیر مسئولی سیمین ربیعی وسردبیری محدثه ا کبریان منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «خطّ قرمز» منتشر شد +دانلود
  فصلنامه دانشجویی - الکترونیکی «خطّ قرمز» معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان با مدیر مسئولی میلاد دهقانی وسردبیری سعید مجیداوغلی منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «ضریب» منتشر شد +دانلود
  اولین شماره نشریه دانشجویی «ضریب» کارگروه فرهنگ و رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با مدیر مسئولی ابوالفضل لطفی و سردبیری علی رشیدی منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «میدان انقلاب» منتشر شد +دانلود
  شماره هشتاد و سوم نشریه دانشجویی «میدان انقلاب» بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با مدیر مسئولی عرفان طلوعی و سردبیران امیرحسین مشکانی، زهرا همتیان منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «فردایی دیگر» منتشر شد +دانلود
  نشریه فرهنگی و سیاسی دانشجویی «فردایی دیگر» بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با مدیر مسئولی بهروز رئیسی و سردبیری حکیمه امینی منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «واجد» منتشر شد +دانلود
  شماره سوم نشریه دانشجویی «واجد» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی با مدیر مسئول و سردبیری فاطمه کدخدارستم منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «ندای معلم» منتشر شد +دانلود
  ششمین شماره ماهنامه دانشجویی «ندای معلم» کانون نقدوگفتگو پردیس حکیم فردوسی استان البرز با مدیرمسئولی محمدایل بیگی و سردبیری رحمان محمدی منتشر شد.
 • به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل چهارمین دوره نشریات دانشجویی مستقل در بهار ۱۴۰۰ با شعار « نقد آزادانه؛ عدالت خواهی ساختارمند, و تحول خواهی امیدوارانه» برگزار خواهد شد.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول اردیبهشت ماه
  از اندازه نامناسب تیترها تا جلدهای نسبتا خوب +جدول
  اهمیت نشریات دانشجویی را می‌توان در استفاده از این ابزار رسانه‌ای برای ارتباط با تمامی دانشجویان دانست. طراحی موردپسند، استفاده از تیترهای جذاب، داشتن محتوای جذاب و... از نکات ریزی است که دانشجویان برای انتشار یک نشریه خوب باید به آن توجه کنند؛ کارهایی که شاید اهمیت...
 • نشریه دانشجویی «کلمه» منتشر شد +دانلود
  ماننـد طوفانـی بـود کـه ذرات و طرحـی نـو برای آینـدۀ این جهـان درانداخت. طرحی که مسـیری تـازه در مقابـل بشـر امروز گشـود تـا پرتویـی باشـد در دل ظلمت. ایــن روزهــا بــه بهانــة شــهادت هنرمنــد فاضــل، ســید مرتضــی آوینــی، بــه عنــوان هفتــة هنــر انقــاب...
 • نشریه دانشجویی «سحر» منتشر شد +دانلود
  مهمتریــن نهــاد خانــواده و ســازندۀ فرهنــگ عمومــی جامعــه، صــدا و ســیما اســت. طبــق مصوبــۀ ۵۶۹جلســه ســال ۱۳۸۴شــورای عالــی انقـلاب فرهنگــی صــدا و ســیما ایران، رســالت خطیــری در توســعه فرهنگــی و تحــولات اجتماعــی از جملــه وظایــف آموزشــی،...
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «بازتاب اندیشه» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به علاج مشکلات کشور پرداخته و جمله رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر دولت جوان و حزب اللهی علاج مشکلات کشور است، سرلوحه خود قرار دادند.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «بیست و یک» منتشر شد +دانلود
  این روزها همهی ما بیشتر به محبت کردن و محبت دیدن احتیــاج داریــم. به دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن. قبلا بــا یــک لبخند میشــد این چیزها را نشــان داد. میشــد لــب خوانــی کرد حرف کسی را که بیصدا میگفــت مواظب خــودت بــاش؛ امــا ...
 • نشریه دانشجویی «دیده‌بان» منتشر شد +دانلود
  روزه از ضروریات ارکان شریعت اسلام است و ماه رمضان ماه ضیافت الهی است و در این ضیافت تنها خواص درگاه الهی به طور ویژه بر خوان نعمت الهی از فضیلت های بالای روزه و قرآن برخوردار می شوند.
 • نشریه دانشجویی «پژوهندگان» منتشر شد +دانلود
  به نظر می رسد همه گیری بیماری و نیاز به بسیج همه امکانات برای جلوگیری از گسترش آن، سبک زندگی و روابط همه ما را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این سو و آن سو و به زبان های مختلف سخن از فاصله گذاری است و انگار تا این فاصله ها ایجاد نشود، نمی توان از شر ایَن بیماری...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم فروردین ماه
  از پرداخت به سوژه‌های روز تا عدم استفاده درست از تصاویر +جدول
  اهمیت نشریات دانشجویی را می‌توان در استفاده از این ابزار رسانه‌ای برای ارتباط با تمامی دانشجویان دانست. طراحی موردپسند، استفاده از تیترهای جذاب، داشتن محتوای جذاب و... از نکات ریزی است که دانشجویان برای انتشار یک نشریه خوب باید به آن توجه کنند؛ کارهایی که شاید اهمیت...
 • نشریه دانشجویی «گرا» منتشر شد +دانلود
  سابغات در اولین سال ِ خود به مباحث سیاسی روز جامعه و آموزش هایی کاربردی پرداخت. دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در کنار دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور در این دوره بصورت مجازی حضور پیدا کردند و آموزش هایی از جمله مدیریت زمان ، اخلاق در تشکیلات و ... را فراگرفتند.
 • نشریه دانشجویی «پیشران» منتشر شد +دانلود
  همــه مــا بارهــا ایــن کلمــه را شــنیده ایم؛ دوقطبــی امــا معنــی دقیـق ایـن واژه چیسـت؟ آیـا لزومـا همـه دوقطبی هـا حقیقی هسـتند؟ اصــلا دوقطبی هــا بــر چــه اساســی بـه وجـود می آینـد و چـه نتیجـه ای در جامعه خواهند داشـت...
 • نشریه دانشجویی «صبح صادق» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مواردی همچون؛ ریشه نفوذ، به من نگاه کن!، پرآوازه گمنام، انتخاب قدرت دارد!، نگاهی به کاندیداتورها، مهارت انتخاب پرداخته است.
 • نشریه دانشجویی «خیزش نو» منتشر شد +دانلود
  در شماره‌ی ۱۰۴ام نشریه خیزش نو به مواردی همچون؛ پیشگفتار، پیش از دانشگاه، ورود به دانشگاه علم‌وصنعت، رفتن به طرح ولایت، جوانه‌های عدالتخواهی در مجمع دانشجویان حزب‌الله، فعالیت‌ها در قالب تشکل مجمع دانشجویان حزب‌الله، درگیری‌های درون دانشگاه، مطالبه‌گری بدون خط قرمز،...
 • تورهای مسافرتی آفری