گروه های خبری
آرشیو
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته دوم آذرماه
  از پرداختن به مسائل روز تا مشکلات ویراستاری +دانلود
  هرچند در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • ترور دانشمندی هسته ای شـاید کمـر کسـی باشـد کـه اسـم و رسـمی از حــاج محســن شــنیده باشــد، امــا بــرای مطلعیـن از مسـائل روز خـر شـهادت رئیـس سـازمان پژوهـش و فنـاوری وزارت دفـاع غـم بزرگــی محســوب میشــد.
 • تعداد آثار ارسالی در سامانه دوازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی- تیتر ۱۲ از مرز ۱۰۰۰ اثر گذشت.
 • نشریه دانشجویی سپیدار منتشر شد +دانلود
  نیروهــای رســمی امنیتــی حــدود 6نفــر بودهانــد و حــدود 20درصــد از جانباختـگان در قالـب نیروهـای عملکننـده بـرای نظـم و امنیـت بودهانـد. در ایـن آمـار همچنیـن تعـداد مجروحیـن اتفاقـات سـال 98حـدود 2000نفـر ذکـر شـده و مجروحیـن نیروهـای امنیتـی و نظامـی بیـش از...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول آذرماه
  از فراموشی فونت‌های رایج تا استفاده مناسب از تصاویر +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی قدم منتشر شد +دانلود
  در ایـن شـماره بـا ادامـه ی سـیر عدلیـه, بحـث سـامانه شـفافیت را بـا محوریـت مطالبه گـری و اثرگـذاری پیگیـری خواهیـم کـرد. در بخـش امـور داخلـه نیـز بـه دلیـل گذشـت یـک سـال از اعتراضـات مـردم بـرای گـران شـدن بنزیـن در آبـان مـاه 98 بـه تحلیلـی از ایـن واقعـه...
 • نشریه دانشجویی نبض منتشر شد +دانلود
  از انقـلاب سـخن گفتـن سـخت اسـت؛ زیـرا هـم دلبسـته بـه آنـی و هـم پشـیمان! و تجربـه ی ایـن حـس دوگانـه ی جـانکاه، از مـرگ هـم سـختتر اسـت.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی حیات منتشر شد +دانلود
  انقلاب ایران در ظاهر جنبه ضد استبدادی داشت، اما در واقع انقلابی علیه ارزشهای غربی بود. همان قدر که از سرمایه ّ داری تنفر داشت، از کمونیسم متنفر بود.
 • شماره جدید نشریه نگهبان منتشر شد +دانلود
  ساموئل پپتی در یکی از مدارس حومه پاریس با نشان دادن تصاویر کاریکاتوری از پیامبر اسلام (ص) در کلاس درسی که تعداد قابل توجهی از دانشآموزان آن مسلمان بودند، موجب جریحه دار شدن احساسات خانواده مسلمان شد.
 • شماره جدید نشریه اسوه منتشر شد +دانلود
  بـرای اولیــن بــار کســی رئیس جمهــور شــده کــه اکثـر کشــورهای دنیــا پیش بینــی موفقیــت وی را نمی کردنــد و چیــن بعــد از تحمــل ۴ســال آزار و اذیــت بالاخــره از دســت یــک موجــود احمــق راحــت شــد
 • شماره جدید نشریه بی تعارف منتشر شد +دانلود
  در گرماگـرم نـزاع انتخاباتـی آمریـکا، دو نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری یعنـی ترامـپ و بایـدن بـا شـگردها تبلیغاتــی بــه دنبــال جــذب آرا بــه سـمت خـود بودنـد.
 • شماره جدید نشریه حنیفا منتشر شد +دانلود
  کشــور فرانســه ۷۳ مســجد و مدارســی کــه در آنهــا دروس اسـلامی تدریـس می شـد را تعطیـل کـرده و بــه راحتــی رئیــس جمهــور و برخــی از سیاســتمداران آن کشــور، بــه مقدســات دیــن اســلام توهیــن می کننــد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی سحر منتشر شد +دانلود
  موضــع رســانه ها و گروه هــا در هرکشــور بــا کشــور دیگــر متفــاوت اســت. سلوتسـکی، رئیـس کمیسـیون امـور بین الملـل دومــای روســیه، دربــاره ی بایــدن بیــان کــرد: «بایـدن در دورهای کـه معـاون رئیـس جمهـور ً آمریــکا بــود شــخصا تحریم هــا را علیــه روســیه...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم آبان‌ماه
  از فهرست‌بندی و تنوع در موضوعات تا تیترهای غیرجذاب +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • شماره جدید نشریه فراهنگ منتشر شد +دانلود
  فراهنـگ عضـوی نـوورود، در میـان نشــریات دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت کــه نامــش نمــادی از نقــش زاینـده و حیاتبخـش فرهنـگ بـرای جریــان علمآمــوزی و پژوهشگــری در محیــط دانشــگاه اســت.
 • شماره جدید نشریه قیام منتشر شد +دانلود
  حرف ما برای استیضاح آقای روحانی این است که بالاخره یکبار هم که شده یک شخص مسئول بابت جنایاتی که انجام داده، باید محاکمه شده و پاسخگو باشد.
 • شماره جدید نشریه خیزش نو منتشر شد +دانلود
  اول ســام میکنــم بــه همــهی شــما نــو علــم و صنعتیهــا، چــه آن ً هایــی کــه قبــا یــک پیشزمینــهای نســبت بــه ایــن دانشــگاه داشــتند، چــه آنهایــی کــه نداشــتند! چــه آنهایــی کــه گفتنــد «آخیــش»! علــم و صنعــت قبــول شــدیم، جـه آنهایـی کـه گل و...
 • چهاردهمین شماره نشریه صبح صادق منتشر شد+دانلود
  در این شماره به موضوعات مختلفی از جمله جنایات وهابیت، هتک حرمت دولت فرانسه نسبت به رسول اکرم، علل حاشینه نشینی شهرها و ... پرداخته شده است.
 • دوازدهمین دوره «جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور» در پنج بخش اصلی شامل «آثار برگزیده» ، «نشریات برگزیده»، «فضای مجازی»، «بخش ویژه» و «سرزمین مادری» برگزار خواهد شد.
 • دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم دستورالعمل برگزاری دوازدهمین جشــنواره سراسـری نشریات دانشجویی "تیتر۱۲"را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد.
 • ویژه نامه جدید انجمن اسلامی دانشجویان شهید بهشتی +دانلود
  هفته نامه "دید نو" به صاحب امتیازی اانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ویژه جدیدالوردها منتشر شد.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته سوم آبان‌ماه
  از تنوع در محتوا تا مشکلات ویراستاری +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • نشریه دانشجویی اختر منتشر شد +دانلود
  در این شماره به موضوعاتی مانند تحریم ها از مقایسه و تطبیق تا اثرگذاری و توفیق ، سردار دلها، معیشت مردم، نبرد خر و فیل و... پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی عیار منتشر شد +دانلود
  در این شماره به موضوعاتی همچون از صفرتا صد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، نگاهی به دو رشته اقتصاد و آمار، پنج قدم تا اجتماعی شدن، استراتژی هوشمند در قلمرو دانشجویی، پنج ضلعی دانشگاه، کروکی های دو دانشکده اقتصاد و آمار و مسابقه خاطره نویسی پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی سحر منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مزایا و معایب آموزش مجازی،تجربه نگاری فعال سابق دانشجویی، بایدها و نبایدهای زندگی دانشجویی و... پرداخته شده است.
 • تورهای مسافرتی آفری