گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری (نظام آموزشی قدیم) سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری (نظام آموزشی 3-3-6) سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه مهندسی برق آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مهندسی مکانیک بیوسیستم آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مدیریت بیابان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم و مهندسی شیلات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دفترچه سوالات مجموعه مدیریت حاصلخیزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات اقتصادکشاورزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دفترچه سوالات علوم و مهندسی آب آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات محیط زیست آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات بیماری شناسی گیاهی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم و مهندسی جنگل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات ترویج وآموزش کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم و مهندسی باغبانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه زراعت واصلاح نباتات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مهندسی فضای سبز آزمون ارشد سال ۹۸
 • نمونه سوال مدارهای مخابراتی
 • نمونه سوال مدارهای منطقی
 • نمونه سوال میانترم مدار الکتریکی ۱
 • مکانیک مواد استاد نادری نمونه سوال امتحان
 • نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ میانترم
 • خلاصه درس دینامیک