گروه های خبری
آرشیو
 • نمونه سوال مدارهای مخابراتی
 • نمونه سوال مدارهای منطقی
 • نمونه سوال میانترم مدار الکتریکی ۱
 • مکانیک مواد استاد نادری نمونه سوال امتحان
 • نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ میانترم
 • خلاصه درس دینامیک
 • جزوه استاتیک استاد نایی مهندسی مکانیک
 • پالایش استاد صفا میرزایی
 • سینتیک و طراحی راکتور حل مسائل فصل دوم استاد کی نژاد
 • جزوه جبرخطی(فارسی) نوشته کنت هافمن
 • حل المسائل ماشین‌های الکتریکی چاپمن
 • جزوه جمع‌بندی استاتیک دانشگاه تهران ویژه کنکور ارشد
 • جمع‌بندی و نکات درس سیگنال و سیستم ویژه کنکور ارشد
 • کانی شناسی نوری
 • جزوه احتمال مهندسی مباحث میان ترم دکتر بسطامی
 • حل المسائل مقاومت مصالح
 • جزوه مجموعه نکات درس کنترل کیفیت
 • کتاب حل المسائل تحلیل سازه‌ها طاحونی جلد دو
 • جزوه فیزیک ۲ محمود نایبی ندوشن
 • کتاب انتقال حرارت
 • جزوه روش عددی پیشرفته در ژئوتکنیک دکتر پاک دانشگاه صنعتی شریف
 • جزوه کامل درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها خانم دکتر رامک قوامی زاده دانشگاه شهید بهشتی بر اساس کتاب لینز