letter

IUS News > letter

letter

The letter of the leader of Iran to American students who support Palestine

The letter of the leader of Iran to American students who support Palestine

I am writing this letter to the young people whose awakened conscience has moved them to defend...

Photo: The letter of the leader of Iran to the youth and western students

Photo: The letter of the leader of Iran to the youth and western students

Ayatollah Khamenei penned two open letters to youth in the West in 2015, urging them to ponder on...

The letter of the students of 48 Iranian universities to American freedom-loving students

The letter of the students of 48 Iranian universities to American freedom-loving students

Iranian academics discuss the movement of freedom-seeking students in the United States and ask...

Iranian students' letter to American students + video

Iranian students' letter to American students + video

Iranian students wrote a letter to American students and read it in a video.

کشف حالت جدیدی از مولکول‌ آب

کشف اخیر انجام شده، نشان دهنده یک مشخصه بی‌بدیل و منحصر به فرد از آب است که با تعریف اساسی آن در...

پاتکی برای غرب در عرصه دیپلماسی عمومی

پاتکی برای غرب در عرصه دیپلماسی عمومی

نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا را می توان با عنوان یک پاتک برای غرب در عرصه دیپلماسی عمومی...

چــــــــرا نــــامـــــه؟

چــــــــرا نــــامـــــه؟

شناخت شرایط حاکم بر جامعه جهانی و خصوصا جوامع غربی این مطلب را برای ما روشن می سازد که زمان آن...

شما هم انتشار دهنده پیام «letter4u» باشید

شما هم انتشار دهنده پیام «letter4u» باشید

این نامه که به سرعت در شبکه های خبری و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، باعث شد که بسیاری برای انتقال...

go to top