گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 166078

شیوه‌نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

خبرنامه دانشجویان ایران: شیوه‌نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته‌های ناظر و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح ذیل است:

مقدمه:

بنا به مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق تبصره 2 ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، شیوه‌نامه حاضر به منظور برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه‌ها جهت برگزیدن نمایندگان عضو کمیته‌های ناظر و نمایندگان ایشان برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر تدوین گردیده است. این انتخابات در ترم دوم هر سال تحصیلی در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.این انتخابات در نیمه اول اسفند ماه هر سال در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

فصل اول ـ انتخابات

ماده 1ـدر جلسه انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، ضمن انتخاب اعضای اصلی، عضو علی البدل وکاندیداهایی که به ترتب بیشترین آرا را اخذ نموده اند طبق جدول ذیل جهت شرکت در انتخابات مدیران مسئول شورای مرکزی ناظر بر نشریات به دبیرخانه شورا معرفی گردند.

تعداد نمایندگان منتخب نسبت به تعداد نشریات منتشره هر دانشگاه

ردیف

تعداد نشریات واجد شرایط

تعداد نمایندگان منتخب

1

از 1 تا 20 نشریه

2 نفر

2

از 21 تا 30 نشریه

3 نفر

3

از 31 تا 40 نشریه

4 نفر

4

از 41 تا 50 نشریه

5 نفر

5

از 51 تا 60 نشریه

6 نفر

6

از 61 تا 70 نشریه

7 نفر

7

از 71 تا 80 نشریه

8 نفر

8

از 81 تا 90 نشریه

9 نفر

9

از 91 تا 100 نشریه

10 نفر

تبصره 1: در دانشگاههایی که تعداد نشریات فعال بیش از 100 نشریه باشد، به ازای هر 20 نشریه مازاد بر آن، یک نفر به تعداد نمایندگان آن دانشگاه افزوده می‌شود.

تبصره 2: در کلیه دانشگاهها نفر اول و نفر دوم منتخبان، اعضای اصلی، و نفر سوم عضو علی‌البدل کمیته ناظر دانشگاه خواهد بود.

تبصره 3: در صورت سلب شرایط یا استعفای هر یک از نمایندگان منتخب مدیران مسئول دانشگاه تا زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی ناظر، اولین فردی که نام او در فهرست شمارش آراء انتخابات پس از نمایندگان منتخب بوده است جایگزین وی می‌شود.

 

فصل دوم ـ نظارت بر انتخابات

ماده 2ـکمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مسئولیت نظارت بر روند انتخابات از زمان ثبت‌نام کاندیداها تا اعلام نتایج نهایی، رسیدگی اولیه به شکایات، تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات و معرفی برگزیدگان کمیته ناظر دانشگاه و منتخبان جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر را بر عهده دارد. جلسات این کمیته با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. در این شیوه‌نامه به این کمیته عنوان کمیته ناظر بر انتخابات اطلاق می‌گردد. تصمیمات این کمیته با رأی اکثریت مطلق حاضران اجرا می‏شود.

تبصره: عضو علی‌البدل دانشجو در کمیته ناظر بر انتخابات حق حضور و رأی خواهد داشت.

ماده 3: در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای دانشجویی کمیته ناظر برانتخابات آن عضو حق حضور در جلسات را نداشته و فرد جایگزین از بین مدیران مسئول که کاندیدا نبوده اند به قید قرعه انتخاب می گردد.

ماده 4: مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده مدیر فرهنگی دانشگاه است.

تبصره: جهت ثبت‌نام کاندیداها، برگزاری انتخابات و شمارش آراء، با پیشنهاد مدیر فرهنگی و تأیید کمیته ناظر بر انتخابات تعدادی از دانشجویان یا کارکنان دانشگاه انتخاب می‌شوند.

ماده 5 :مرجع تأیید صحت انتخابات، کمیته ناظر بر انتخابات است.

ماده 6 :در پایان هر مرحله از انتخابات (تأیید کاندیداها و اعلام اسامی اولیه، رسیدگی به شکایات، اعلام اسامی نهایی کاندیداها، برگزاری انتخابات، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعلام نتایج) صورتجلسات مربوطه توسط کمیته ناظر بر انتخابات تنظیم و به تأیید اعضا می‌رسد.

فصل سوم ـ شرایط کاندیداها و رأی‌دهندگان:   

ماده 7: کاندیداها باید حائز شرایط زیر باشند:

1 ـ مدیرمسئول بوده و حداقل دو ترم از تحصیل ایشان بدون احتساب ترم جاری باقی مانده باشد.

2 ـنشریه ایشان دارای مجوز انتشار از کمیته ناظر دانشگاه بوده و در یکسال قبل از تاریخ انتخابات حداقل یک شماره منتشر شده باشد.

تبصره: کاندیداها باید در زمان ثبت‌نام علاوه بر تکمیل فرم ثبت‌نام، تصویر کارت دانشجویی و یک نسخه از آخرین شماره نشریه خود را جهت تشکیل پرونده ارائه دهند.

ماده 8 : تنها مدیرمسئول نشریاتی که دارای مجوز انتشار از کمیته ناظر دانشگاه بوده و در یکسال قبل از تاریخ انتخابات حداقل یک شماره منتشر شده باشند یا نماینده آنها (با ارائه معرفی‌نامه مکتوب) حق رأی دارند.

تبصره 1: هر فرد تنها می‏تواند نماینده یک مدیر مسئول باشد و یک مدیر مسئول نمی‏تواند نماینده مدیر مسئول دیگر باشد.

تبصره 2: در صورت معرفی نماینده از طرف مدیر مسئول، لازم است مراتب تا پایان وقت اداری روز قبل از انتخابات به صورت مکتوب به اطلاع مدیر فرهنگی دانشگاه برسد.

فصل چهارم ـ اخذ رأی:

ماده 9: جهت ثبت‌نام کاندیداهای انتخاباتی باید حداقل سه روز کاری در نظر گرفته شود و این مهلت به طور مکتوب و به نحو مقتضی به اطلاع مدیران مسئول نشریات دانشگاه برسد.

ماده 10:کاندیداها در هر مرحله‌ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به کمیته ناظر بر انتخابات اعلام نمایند.

ماده 11:تاریخ دقیق جلسه برگزاری انتخابات در دانشگاه، به همراه فهرست نشریاتی که دارای حق رأی می‏باشند، حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده باید به طور مکتوب و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مدیران مسئول نشریات برسد.

تبصره: مدیر مسئول نشریه‏ای که نامش در فهرست نیست می‏تواند مراتب را به کمیته ناظر اعلام و کمیته ناظر پس از بررسی، فهرست نهایی را در زمان برگزاری انتخابات اعلام خواهد کرد.

ماده 12: جلسه انتخابات با حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) مدیران مسئول نشریات دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورتیکه جلسه انتخابات حد نصاب تعیین شده را کسب ننماید، جلسه مجدد حداکثر طی دو هفته بعد از آن تاریخ برگزار و انتخابات با رأی حاضران انجام خواهد شد.

ماده 13: چنانچه تعداد کاندیداها برابر یا کمتر از تعداد تعیین شده نمایندگان دانشگاه (طبق جدول) باشد، انتخابات کمیته ناظر دانشگاه برگزار و سه عضو دانشجوی این کمیته انتخاب و بقیه کاندیداها به همراه ایشان جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر معرفی می‌شوند.

ماده 14: در هر برگ رأی به تعداد نمایندگان منتخب دانشگاه (طبق جدول) اسامی کاندیداها ثبت می‌گردد و پس از شمارش آراء، نفر اول و دوم به عنوان اعضای اصلی کمیته ناظر و نفر سوم به عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود که حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی را دارند. در صورتی که تعداد نمایندگان منتخب دانشگاه جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی (طبق جدول) بیش از سه نفر باشد، به ترتیب آراء مأخوذه نفرات بعدی معرفی می‌شوند. 

ماده 15: در صورت برابری آراء دو نفر از منتخبان، یکی از ایشان به قید قرعه انتخاب می‌گردد.

فصل پنجم ـ شمارش آراء:

 ماده 16: آراء ناخوانا، ‌آراء حاوی اسامی دیگری غیر از نامزدهای انتخاباتی و آراء سفید جزء آراء باطله محسوب ولی به عنوان آراء مأخوذه شمارش می‌گردد.

ماده 17: آراء فاقد مهر و آراء مندرج در برگه‌های غیر از تعرفه‌های انتخاباتی باطل بوده و شمارش نمی‌شود.

ماده 18: در صورتی که در برگ رأی علاوه بر نام کاندیداهای اعلام شده (مطابق فهرست نهایی) اسامی دیگری نوشته شده باشد، یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی شمارش نمی‌شود.

تبصره: در صورتی که بیشتر از تعداد مورد نیاز نام‌هایی درج شده باشد، به تعداد موردنظر از بالای فهرست اسامی در برگ رأی خوانده و اسامی اضافی حذف می‏شود.

ماده 19: کمیته ناظر بر انتخابات موظف است حداکثر تا 2 روز پس از برگزاری انتخابات نتیجه را اعلام و در خصوص تأیید انتخابات اعلام نظر نماید.

فصل ششم ـ تأیید، ابطال انتخابات و اعلام شکایات:

 ماده 20: چنانچه مدیران مسئول نشریات  نسبت به نحوه برگزاری انتخابات یا نتایج حاصله اعتراض داشته باشند می‌توانند تا 3 روز پس از اعلام نتایج، شکایت خود را به صورت کتبی و مستند به کمیته ناظر بر انتخابات تسلیم نمایند. کمیته ناظر نیز می‌باید طی 5 روز شکایات را بررسی و نظر نهایی را اعلام نماید.

تبصره: کمیته ناظر می‏تواند در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء نسبت به بازشماری آراء اقدام نماید.

 ماده 21 : موارد ابطال انتخابات عبارتند از:

1 ـ کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی‏البدل کمیته ناظر برگزیده می‏شوند شرایط مذکور در ماده 7 را دارا نباشند.

2 ـ حدنصاب تعیین شده در ماده 12 رعایت نشده باشد.

3 ـ محرز گردد که در اطلاع‌رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.

4 ـ در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.

 ماده 22 : چنانچه مدیران مسئول نسبت به عملکرد کمیته ناظر بر انتخابات اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ظرف سه روز به همراه مستندات به شورای فرهنگی  دانشگاه ارائه دهند و این هیئت ظرف دو هفته به آن رسیدگی و در خصوص شکایت اعلام نظر می‌کند. 

ماده 23- درصورت ابطال انتخابات، ضمن ارائه دلایل مستند، کمیته ناظر بر انتخابات زمان برگزاری مجدد انتخابات را حداکثر تا 2 هفته بعد تعیین نموده و مراتب را به اطلاع مدیران مسئول خواهد رساند.

این شیوه نامه در شش فصل، 23 ماده و 11 تبصره در تاریخ 30/11/92به تصویب شورای مرکزی ناطر بر نشریات دانشگاهی رسید.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری