گروه های خبری
آرشیو
  • چرخش چرخ اقتصادی؛
    تورم و ناکارآمدی اقتصادی دولت/ صادرات غیرنفتی و اشتغال کارگران
    تورم در ایران بیشتر در فشار هزینه های مواد اولیه به خاطر تحریم و سوءمدیریت در منابع آبی و بازدهی پایین نیروی کار و ساختار نامناسب نظام پولی و مالی و عرضه و تقاضا ریشه دارد. مهم ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولتی است.
  • تورهای مسافرتی آفری