گروه های خبری
آرشیو
 • از ماجرای کاهش مشارکت تا آمارهای ساختگی؛
  پشت پرده اتفاقات اخیر انتخابات نشریات دانشجویی چه بود؟
  عدم صداقت دانشجویانی که نقش لیدر این جریان را در دانشگاه‌ها بازی می‌کنند برای عموم طرفداران‌شان به اثبات رسیده و درکنار آن احتمال تغییر در بدنه وزارت علوم در سال آینده باعث شده تا عملا این جریان انرژی چندانی برای انتخابات این دوره صرف نکند و صرفا به تحریم و صدور...
 • ویژه نامه نشریه سحر منتشر شد +دانلود
  در این ویژه نامه به موضوعاتی پیرامون سالگرد انقلاب اسلامی و درگذشت علامه مصباح یزدی با تیترهایی مانند حباب برجام، ستون استوار انقلاب نور انقلاب در دانشگاه، مصباح انقلاب، مصباح آینده و ... پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «قدم» منتشر شد +دانلود
  روزهای زمستانی که همراه با موضوعاتی مثل شیوع گسترده کرونای انگلیسی و واکسیناسیون است. از طرف دیگر میتوان گفت موضوع انتخابات در این روزها به یک مسئله چالشبرانگیز برای افراد و گروههای سیاسی و غیرسیاسی تبدیل شده است.
 • نشریه دانشجویی دیدنو منتشر شد +دانلود
  22بهمن مــاه در حیــات تاریخــی و ملــی کشــور و هدایــت سرنوشــت ملــت ایــران بــه ســوی حــق و صــلاح نقــش بزرگــی داشــته اســت. دشــمنان ســعی می کننــد انقــلاب را از یــاد مــردم ببرنــد؛
 • شماره جدید نشریه مدیرانه منتشر شد +دانلود
  خانـواده مهـم تریـن عنصـر اجتماعـات بشـری و خواسـتگاه ظهـور و بـروز فرهنـگ هـای گوناگـون و رشـد و پـرورش انسـان هایـی بـوده اسـت کـه جوامـع بشـری را بـه اوج عـزت یـا حضیـض ذلـت رسـانده انـد. بدون عنصر خانواده نه تنها هویت انسانی بلکه جامعه و بشریت رو به انحطاط میرود.
 • نشریه دانشجویی سپیدار منتشر شد +دانلود
  بطـور ویـژه، اصـل سـوم قانـون اساسـی دولـت را کـه اعـم از قـوۀ مجریـه، قضائیـه و مقننـه میشـود، موظف بـه اسـتفاده از تمـام امکانـات خـود بـرای دسـتیابی بـه مـوارد شـانزده گانه ایـن اصـل کـرده اسـت...
 • نشریه دانشجویی خاورمیانه منتشر شد +دانلود
  شاهد تاثیرات خاص این بحران بر روابط بین کشورها و مسائل مرتبط با آن و نوع جدیدی از رفتار دولت ها در عرصه بین الملل و منطقه می باشیم که شاید نیازمند گذر بیشتر زمان برای ادراک ضوابط و شرایط موجود باشد.
 • نشریه مهاد به مناسبت چهلم علامه مصباح ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد +دانلود
  فقـه شـیعی و کام تشـیع و فلسـفه شـیعیان دسـت در دسـت هـم مبانـی حکومـت و نظامـی را تشـکیل می دهند کـه فـارغ از عملکردش مـو لای درز مبانـی اش نمیـرود.
 • نشریه دانشجویی «بانو» منتشر شد +دانلود
  شماره اول نشریه دانشجویی بانو در موضوعات مختلف منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «حنیفا» منتشر شد +دانلود
  رسـانه های بـزرگ نیـز ماننـد هر سـازمان و شـرکتی، نوعــی سیســتم محســوب می شــوند کــه بــرای بهبــود عملکــرد آن، بایــد ســازوکارهای درونــی، فرایندهــای کاری، منابــع ســازمان و بازدهــی آن را بــا روش هــای علمــی مــورد بررســی و تدقیــق قــرار داد. ســازمان...
 • کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با درخواست صدور پروانه انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه موافقت کرد.
 • نشریه دانشجویی «پلاک ۰۱» منتشر شد +دانلود
  امیدواریـم که با افزایـش آگاهـی عمومی نسـبت به ماهیت حقیقی این شـبکه، مطالبـه مردمی برای تحقق آن افزایش یافته و شـاهد پیشـرفت هر چه سـریعتر آن باشـیم.
 • محمد فامیلیان
  اولویت‌های فضای نشریات دانشجویی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
  همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که نشریات باید محلی برای نشر تفکرات جوشش‌یافته از بستر دانشگاه باشند و نه نشر محتوای تزریق‌شده و بعضی کپی‌های ناشیانه از مطالب القائی خارج از دانشگاه و اگر گفت‌وگو و بحث و جدلی نیز وجود دارد باید نشانه خروش تفکر پویا و نواندیش...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول بهمن ماه
  از تنوع در محتوا و مطالب تا عدم جذابیت در تیترزنی +جدول
  امتحانات ترم «پر دردسر» کرونا زده کم کم به پایان راه خود رسید و دانشجویان این روزها در حال برگزاری امتحانات به شکل متفاوت هستند. این تفاوت در حوزه فعالیت های دانشجویی نیز دیده شد. تشکل های دانشجویی به شکل متفاوت اقدام به جذب دانشجو کردند.
 • نشریه دانشجویی «پادمه» منتشر شد +دانلود
  فقــط کافــی اســت مدتــی تلویزیونتــان روشــن باشــد تا مجبور باشـید انواع و اقسـام تبلیغات را بارها و بارها ببینید و بشـنوید.
 • نشریه دانشجویی «کاری نو» منتشر شد +دانلود
  پـس ایـن همـه موشـک کـه بـا سـرمایۀ مـردم سـاخته شـده بـرای چیسـت؟ مگـر نـه اینکـه بـرای حفـظ بازدارندگی کشـور اسـت؟
 • فصلنامه علمی «کاغذ سیاست» منتشر شد +دانلود
  چهارمیــن شــماره از فصلنامــه علمــی _ خصصــی کاغــذ سیاســت بــه صاحــب امتیــازی انجمــن علمــی _ دانشــجویی علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز انتشــار مــی یابــد.
 • نشریات دانشگاهی همچون ماه‌های قبل در دی ماه نیز فعال بودند. با توجه به بازه زمانی ارسال آثار به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی و رسانه تیتر ۱۲ تاکنون ۵۲۲ اثر توسط دانشجویان فعال در حوزه نشریات به سامانه این جشنواره ارسال شده است.
 • نشریه دانشجویی «هفت تیر» منتشر شد +دانلود
  روایتــی کوتــاه و یک خطــی کــه بیــن بهــت و انــکار، سینه به ســینه نقــل میشــد و میرفــت تــا نقطــۀ عطـف سـیر تحـولات سـالهای پایانـی قـرن چهـارده هجـری باشـد. در شـرایطی کـه آمریـکا در طوفانـی از شکسـت ها دسـتوپا مـیزد، حـذف نیروهـای اصلـی مقاومـت از گذشـته...
 • نشریه دانشجویی «تلاطم دوران» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مطالبی همچون عدالت و قانون مداری، آزادی های مدنی، ایران و آژانس انرژی اتمی، خصوصی سازی و.. پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی «جامعه پویا» منتشر شد +دانلود
  به عبارتی همان آزادی و آزاد اندیشی از ام الشعائر اتوپیای غرب اســت که بار ها در قالب دموکراســی، تبلیغات کر کننده خــود را به گوش جهانیان رســانده و به مانیفســت یک مبارزه علیه جمهوری اسلامی مبدل شــده است که تا به امروز نیز بر طبق همان عادت می گردد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی رکن چهارم منتشر شد +دانلود
  اینکه کره زمین تا به امروز چند نوع آدم با چه شخصیت هایی، با چه افکاری و با چه عملکردی را به چشم خود دیده هم به نوبه خود جای کنجکاوی و شگفتی دارد.
 • نشریه دانشجویی «آینه جادو» منتشر شد +دانلود
  اولیـن نشـریه سـینمایی، رسـانه ای و فرهنگی دانشـگاه الزهرا، «آینـه جادو،» در آسـتانه دو سـالگی خـود، پنجمیـن شـماره از خـود را منتشـر کـرد.
 • در گفتگوی «خبرنامه دانشجویان ایران» با مدیرمسئول نشریه «یاغیش» مطرح شد؛
  تیغ سانسور؛ سلاح هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان/ چرا نشریه «یاغیش» متوقف شد؟
  جالب اینجاست که دانشگاه حتی قبل از انتشار سانسورها و حذف زیادی در شماره اول نشریه صورت داد و دلیل مخالفتشان این بود که چرا از قره باغ حمایت می کنید؟ شما باید پیام مقام معظم رهبری که فرموده بود "قره باغ خاک اسلام است" را باید حذف میکردید.
 • گزارش یک نشریه دانشجویی با محوریت «خشونت علیه زنان»؛
  مقابله با عوامل فرهنگى زمینه‌ساز خشونت/ حمایت‌هاى خاص از زنان در معرض خشونت
  هرچند جنس زن و مرد در هویت انسانى خویش یکسانند ولى در ویژگى هاى جسمانى و روانى داراى تفاوت هایى هستند به همین دلیل نیاز به قوانین متفاوتى دارند. اسلام هدف اساسى براى انسا نها را برابرى ذکر نمى کند بلکه بر عدالت تاکید دارد بنابراین با وضع حقوق و تکالیف متناسب با...
 • شماره ١٩۵ نشریه دانشجویی فتح منتشر شد +دانلود
  در شماره ١٩۵ نشریه فتح، مطالبی با عنوان: «هیس!! فریاد زدن ممنوع»، «بایدن و ترامپ نداریم آمریکا شیطان است»، غنی‌سازی که ۲۰ شد دولت هنوز نه»، «سوار بر تانک تحریف»، «چه پرده‌ها دریدند از این مملکت» و «تا کور شود هر آنکه نتواند دید» توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده...
 • تورهای مسافرتی آفری