گروه های خبری
آرشیو
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول آذرماه
  از فراموشی فونت‌های رایج تا استفاده مناسب از تصاویر +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی قدم منتشر شد +دانلود
  در ایـن شـماره بـا ادامـه ی سـیر عدلیـه, بحـث سـامانه شـفافیت را بـا محوریـت مطالبه گـری و اثرگـذاری پیگیـری خواهیـم کـرد. در بخـش امـور داخلـه نیـز بـه دلیـل گذشـت یـک سـال از اعتراضـات مـردم بـرای گـران شـدن بنزیـن در آبـان مـاه 98 بـه تحلیلـی از ایـن واقعـه...
 • نشریه دانشجویی نبض منتشر شد +دانلود
  از انقـلاب سـخن گفتـن سـخت اسـت؛ زیـرا هـم دلبسـته بـه آنـی و هـم پشـیمان! و تجربـه ی ایـن حـس دوگانـه ی جـانکاه، از مـرگ هـم سـختتر اسـت.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی حیات منتشر شد +دانلود
  انقلاب ایران در ظاهر جنبه ضد استبدادی داشت، اما در واقع انقلابی علیه ارزشهای غربی بود. همان قدر که از سرمایه ّ داری تنفر داشت، از کمونیسم متنفر بود.
 • شماره جدید نشریه نگهبان منتشر شد +دانلود
  ساموئل پپتی در یکی از مدارس حومه پاریس با نشان دادن تصاویر کاریکاتوری از پیامبر اسلام (ص) در کلاس درسی که تعداد قابل توجهی از دانشآموزان آن مسلمان بودند، موجب جریحه دار شدن احساسات خانواده مسلمان شد.
 • شماره جدید نشریه اسوه منتشر شد +دانلود
  بـرای اولیــن بــار کســی رئیس جمهــور شــده کــه اکثـر کشــورهای دنیــا پیش بینــی موفقیــت وی را نمی کردنــد و چیــن بعــد از تحمــل ۴ســال آزار و اذیــت بالاخــره از دســت یــک موجــود احمــق راحــت شــد
 • شماره جدید نشریه حنیفا منتشر شد +دانلود
  کشــور فرانســه ۷۳ مســجد و مدارســی کــه در آنهــا دروس اسـلامی تدریـس می شـد را تعطیـل کـرده و بــه راحتــی رئیــس جمهــور و برخــی از سیاســتمداران آن کشــور، بــه مقدســات دیــن اســلام توهیــن می کننــد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی سحر منتشر شد +دانلود
  موضــع رســانه ها و گروه هــا در هرکشــور بــا کشــور دیگــر متفــاوت اســت. سلوتسـکی، رئیـس کمیسـیون امـور بین الملـل دومــای روســیه، دربــاره ی بایــدن بیــان کــرد: «بایـدن در دورهای کـه معـاون رئیـس جمهـور ً آمریــکا بــود شــخصا تحریم هــا را علیــه روســیه...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم آبان‌ماه
  از فهرست‌بندی و تنوع در موضوعات تا تیترهای غیرجذاب +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • شماره جدید نشریه فراهنگ منتشر شد +دانلود
  فراهنـگ عضـوی نـوورود، در میـان نشــریات دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت کــه نامــش نمــادی از نقــش زاینـده و حیاتبخـش فرهنـگ بـرای جریــان علمآمــوزی و پژوهشگــری در محیــط دانشــگاه اســت.
 • شماره جدید نشریه قیام منتشر شد +دانلود
  حرف ما برای استیضاح آقای روحانی این است که بالاخره یکبار هم که شده یک شخص مسئول بابت جنایاتی که انجام داده، باید محاکمه شده و پاسخگو باشد.
 • نشریه دانشجویی «سانسوریا» منتشر شد +دانلود
  چهارمین شماره از گاهنامه «سانسوریا» منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی الف منتشر شد +دانلود
  در این شماره نشریه به موضوعاتی همچون انتخابات آمریکا، تحلیل و بررسی علت صلح امام حسن(ع)، بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه آموزش مجازی دانشگاه سمنان و معرفی کتاب نخل ونارنج، پرداخته شد.
 • ویژه نامه جدید انجمن اسلامی دانشجویان شهید بهشتی +دانلود
  هفته نامه "دید نو" به صاحب امتیازی اانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ویژه جدیدالوردها منتشر شد.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته سوم آبان‌ماه
  از تنوع در محتوا تا مشکلات ویراستاری +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • نشریه دانشجویی اختر منتشر شد +دانلود
  در این شماره به موضوعاتی مانند تحریم ها از مقایسه و تطبیق تا اثرگذاری و توفیق ، سردار دلها، معیشت مردم، نبرد خر و فیل و... پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی عیار منتشر شد +دانلود
  در این شماره به موضوعاتی همچون از صفرتا صد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، نگاهی به دو رشته اقتصاد و آمار، پنج قدم تا اجتماعی شدن، استراتژی هوشمند در قلمرو دانشجویی، پنج ضلعی دانشگاه، کروکی های دو دانشکده اقتصاد و آمار و مسابقه خاطره نویسی پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی سحر منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مزایا و معایب آموزش مجازی،تجربه نگاری فعال سابق دانشجویی، بایدها و نبایدهای زندگی دانشجویی و... پرداخته شده است.
 • شعار ریاست‌جمهوری بایدن (هفتم نوامبر ۲۰۲۰): آمریکا را دوباره بزرگ کنید
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته دوم آبان‌ماه
  مشکلات ویراستاری، صفحه آرایی مناسب +دانلود
  هرچند در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • انتشار ویژه‌نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «ناد» متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «فلق» منتشر شد +دانلود
  این نشریه با مدیری مسئولی سجاد اسماعیلی و سردبیری عرفان غلامعلی زاده با موضوع «انتخابات آمریکا» منتشر شد.
 • دومین نشریه دانشجویی «نبض دانشجو» منتشر شد +دانلود
  نشریه دانشجویی «نبض دانشجو» با مدیرمسئولی محمدجواد زبردست و سردبیری امیرحسین فردوسی منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «خط شکن» منتشر شد +دانلود
  نشریه دانشجویی «خط شکن» با مدیرمسئولی سعید ثقفی و سردبیری سیداحمد هاشمی منتشر شد.
 • اولین شماره ماهنامه دانشجویی «خط بهشتی» منتشر شد +دانلود
  «عصر جدید قوه قضائیه» اولین شماره نشریه دانشجویی «خط بهشتی» دانشگاه قوه قضائیه با مدیرمسئولی نیما صوری و سردبیری صادق بشیره منتشر شد.
 • دومین شماره از گاهنامه دانشجویی «قیام» منتشر شد +دانلود
  تقریبا نیمی از افراد جامعه ما درگیر مسئله‌ی سربازی هستند و هریک از این افراد در زندگی شخصی خود، دست کم چندسالی با این مسئله مواجه هستند و حجم فراوانی از فشار‌های روانی و روحی که در این مدت بر هر فرد تحمیل می‌شود از حد تصور خارج است. تقریبا رد پای سربازی در جای جای...
 • تورهای مسافرتی آفری