گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 377185

انتشار نتایج یک پژوهش به بهانه آغاز ثبت‌نام فراگیر ارشد در «خبرنامه دانشجویان ایران»؛

کدام یک موفق‌تر هستند؛ فراگیر یا کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور؟!

داده‌ها نشان می دهد که درگروه نمونه پیشرفت تحصیلی اکثر دانشجویان آزمون سراسری و فراگیر بین 16 تا 18 است، بیشتر آنها در رشته های علوم انسانی به تحصیل اشتغال دارند، اکثر آنها متأهل و شاغ ل اند و بیشتر دانشجویان آزمون سراسری مرد و اکثر دانشجویان فراگیر زن هستند.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از امروز(چهارشنبه ۵ آذر) ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (نوبت بیست و یکم) شده و تا روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۹ ادامه دارد.

اگر از جزئیات این دوره ثبت نام فراگیر پیام نور گذر کنیم، یکی از سوالات پرتکرار داوطلبان تفاوت های کیفی بین پذیرفته شدگان دوره های فراگیر با آزمون سراسری ارشد در دانشگاه پیام نور است. البته «خبرنامه دانشجویان ایران» پیشتر در گزارشی تفاوت های دوره فراگیر با دیگر دوره های این دانشگاه را به صورت کامل تشریح کرده بود.

اما سوالی که در این پیش می آید این است که تفاوت های کیفی دانشجویان فراگیر با غیرفراگیر چگونه است؛ جالب است بدانید این مسئله در یک پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و حاوی نتایج قابل تاملی است.

در چیکیده این مقاله آمده است: به منظور مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته ‎شدگان دوره ‎های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته ‎شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور با توجه به عوامل فردی (سن، جنسیت و وضعیت تاهل)، تحصیلی (رشته تحصیلی) و شغلی (وضعیت اشتغال) با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 15 پرسش تهیه و اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرونده تحصیلی دانشجویان جمع‎‎ آوری شده است.

جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مراکز تهران، اصفهان و تبریز به تعداد 1172 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 253 نفر برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر است و نمونه آماری نیز به شیوه تصادفی منظم به میزان 233 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 115 نفر برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر تعیین و در نهایت، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ‎های این پژوهش نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد آزمون سراسری است و دانشجویان کارشناسی ‎ارشد رشته ‎های علوم انسانی و همچنین، دانشجویان کارشناسی ‎ارشد متاهل و نیز دانشجویان کارشناسی ‎ارشد شاغل پذیرفته شده از طریق دوره ‎های فراگیر نسبت به دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری در همین مقطع پذیرفته شده اند، از نظر تحصیلی موفقیت بیشتری داشته ‎اند.

علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ‎ارشد علوم پایه و نیز دانشجویان کارشناسی ‎ارشد بیکار و خانه ‎دار و همچنین، دانشجویان کارشناسی ‎ارشد مجرد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ‎ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر با توجه به متغیرهای سن و جنسیت تفاوت معنی‎ داری وجود ندارد.

در بخش دیگر این پژوهش آمده است:

در روش پذیرش دانشجو از طریق دوره های فراگیر توانایی علمی داوطلبان ملاک است و رقابت در امر پذیرش دانشجو نقشی ایفا نمی کند. در این شیوة گزینش دانشجو، داوطلب بر خلاف شیوة معمول در گزینش دانشجو از طریق آزمونهای سراسری، بر اساس علاقه و استعداد خویش رشته تحصیلی و نیز محل تحصیل مورد نظر خود را از پیش انتخاب می کند. در این روش داوطلب باید به عنوان اولین نیمسال تحصیلی تعدادی از دروس عمومی و تخصصی را اخذ و در آزمونهای پایان نیمسال آن شرکت کند و در صورت کسب حدنصاب‌های لازم به عنوان دانشجوی رسمی دانشگاه به تحصیل ادامه دهد.

پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر این سؤال را برای محققان مطرح کرد که آیا بین پیشرفت تحصیلی، پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد، فراگیر و آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور تفاوتی وجود دارد؟ بر این اساس، در این پژوهش ضمن مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفت هشدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری با توجه به عوامل فردی (سن، جنسیت و وضعیت تأهل)، عوامل تحصیلی (رشته تحصیلی) و عوامل شغلی (وضعیت اشتغال)، این مسئله بررسی شده که دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور تا چه حد در پذیرش دانشجویان شایسته موفق بوده است.

داده های جدول 1 نشان می دهد که درگروه نمونه پیشرفت تحصیلی اکثر دانشجویان آزمون سراسری و فراگیر بین 16 تا 18 است، بیشتر آنها در رشته های علوم انسانی به تحصیل اشتغال دارند، اکثر آنها متأهل و شاغ ل اند و بیشتر دانشجویان آزمون سراسری مرد و اکثر دانشجویان فراگیر زن هستند.

جدول 2 نشان می دهد که در گروه نمونه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و همچنین، دانشجویان کارشناسی ارشد متأهل و نیز دانش جویان کارشناسی ارشد شاغل پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر بیشتر از دانشجویانی است که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شد ه اند . علاوه بر این، بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پایه و نیز دانشجویان کارشناس ی ارشد غیرشاغل و خانه دار و همچنین، دانشجویان کارشناسی ارشد مجرد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر تفاوت معن یداری وجود ندارد . همچنین، بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر با توجه به متغیرهای سن و جنسیت تفاو ت معنی داری وجود ندارد.

در نتایج این پژوهش نکات قابل توجهی دیده می شود:

در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق نتایج نشان میدهد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و دوره های فراگیر تفاوت معنی داری وجود دارد، به نحوی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری مقایسه بیشتر است.

این یافته ها با نتایج تحقیقات که در تحقیقی با عنوان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره های فراگیر با دانشجویان رسمی (آزمون سراسری) و معادل که بیان می کند در 23 مرکز از 31 مرکز انتخاب شده از بین مراکز دانشگاه پیام دانشگاه پیام نور نور برتری تحصیلی با دانشجویان دوره های فراگیر بوده است، مطابقت دارد.

همچنین، این بررسی نتایج با یافته هایی که در پژوهش دیگری با عنوان و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رسمی (آزمون سراسری) و فراگیر دانشگاه پیام نور که نتیجه گیری می کنند عملکرد تحصیلی دانشجویان مرکز همدان در سال تحصیلی 83 فراگیر بهتر است و نسبت به دانشجویان رسمی (آزمون سراسری) پیشرفت بیشتری دارند، مطابقت دارد.

در توضیح این یافته پژوهش میتوان گفت که شاید دانشجویان پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر نسبت به دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری از سطح انگیزش تحصیلی بالاتری برخوردار باشند، چرا که آنها با اختیار خود رشته تحصیلی خویش را انتخاب و تعیین می کند. البته، این موضوع درخور توجه است و باید از طریق پژوهش مورد کاوش علمی قرار گیرد.

یا در دیگر بخش این نتایج آمده است:

بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر تفاوت معنی داری وجود دارد، به نحوی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری است.

همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پایه پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پایه پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر تفاوت معنی داری وجود ندارد. یافته های این تحقیق با نتایج حاصل از یک تحقیقات که بیان می دارد پیشرفت تحصیلی با رشته تحصیلی رابطه دارد، مطابقت دارد. علاوه بر این، یافته های این پژوهش بیان می دارد بین رشته تحصیلی و پیشرفت - نتایج حاصل از تحقیقات تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد نیز مطابقت دارد.

علاوه بر این، به عنوان یک یافته جانبی نتایج تحقیق نشان م یدهد که بین معدل دوره کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری با معدل دوره کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق دور ههای فراگیر تفاوت معنی داری وجود دارد، به نحوی که میانگین معدل دوره کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق دور ههای فراگیر بیشتر از میانگین معدل دوره کارشناسی دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری است.

برای دسترسی به متن کامل این پژوهش اینجـــا کلیک کنید

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری