گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 377958

نشریه دانشجویی سپیدار منتشر شد +دانلود

نیروهــای رســمی امنیتــی حــدود 6نفــر بودهانــد و حــدود 20درصــد از جانباختـگان در قالـب نیروهـای عملکننـده بـرای نظـم و امنیـت بودهانـد. در ایـن آمـار همچنیـن تعـداد مجروحیـن اتفاقـات سـال 98حـدود 2000نفـر ذکـر شـده و مجروحیـن نیروهـای امنیتـی و نظامـی بیـش از 5000نفـر اسـت. اگرچـه تحلیـل واقعـهی آبـان بـه راحتـی میسـر نیسـت؛ امـا آنچـه کـه بیشـتر جامعـه اتفــاق نظــر دارنــد، حاکمشــدن چنــد روز بحــران امنیتــی در کشــور اســت. از امنیـت اقتصـادی تـا اجتماعـی.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» شماره جدید نشریه دانشجویی سپیدار به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با مدیر مسئولی محسن نراقی و سردبیری محمدامین احمدی منتشر شد.

در بخشی از این نشریه آمده است:

هــر چــه از اصــل واقعــه آبــان 98 فاصلــه میگیریــم، صحبــت کــردن در مــورد آن سـختتر می شـود. سـخت ِ تر از ایـن جهـت کـه بـه مـرور تصمیمـات پشـت درهــای بســته در آن زمــان، توســط افــراد مختلــف مطــرح میگــردد و عمــوم مسـئولین سـعی بـر برائـت از اتفاقـات رخ داده دارنـد. بـر اسـاس گفتـهی رییـس کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس دهـم، حـدود 230نفـر در اتفاقـات آبـان کشـته شــدهاند.

نیروهــای رســمی امنیتــی حــدود 6 نفــر بودهانــد و حــدود 20 درصــد از جانباختـگان در قالـب نیروهـای عملکننـده بـرای نظـم و امنیـت بودهانـد. در ایـن آمـار همچنیـن تعـداد مجروحیـن اتفاقـات سـال 98حـدود 2000نفـر ذکـر شـده و مجروحیـن نیروهـای امنیتـی و نظامـی بیـش از 5000نفـر اسـت. اگرچـه تحلیـل واقعـهی آبـان بـه راحتـی میسـر نیسـت؛ امـا آنچـه کـه بیشـتر جامعـه اتفــاق نظــر دارنــد، حاکمشــدن چنــد روز بحــران امنیتــی در کشــور اســت. از امنیـت اقتصـادی تـا اجتماعـی.

ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریه سپیدار

 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.