گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 377156

نشریه دانشجویی نبض منتشر شد +دانلود

از انقـلاب سـخن گفتـن سـخت اسـت؛ زیـرا هـم دلبسـته بـه آنـی و هـم پشـیمان! و تجربـه ی ایـن حـس دوگانـه ی جـانکاه، از مـرگ هـم سـختتر اسـت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» گاهنامه دانشجویی نبض به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده فنی با مدیر مسئولی محمدهادی کبیری راد و سردبیری رامین ندیمی منتشر شد.

در بخشی از مطالب با تیتر اینجا امنیت آزاد است آورده اند:

از انقـلاب سـخن گفتـن سـخت اسـت؛ زیـرا هـم دلبسـته بـه آنـی و هـم پشـیمان! و تجربـه ی ایـن حـس دوگانـه ی جـانکاه، از مـرگ هـم سـختتر اسـت. ایـن جملـه، جملـه ی آغازیـن نوشـته ای اسـت کـه در یکـی از وبگاه های فیلتر شـده دیـدم. نوشـته ای از فـردی کـه حـدس میزنـم روزی همچـون مـن امیـد بـه آرمانـی بـزرگ را بـرای انقـلاب مـا در ذهـن خـود می پرورانـده، امـا رونـد حرکـت تاریـخ، ناامیــدی او را همچــون بســیاری دیگــر در پــی داشته اســت. امــا بــرای رســیدن بــه قله هــا چــاره ای جــز ترســیم دوبــاره و دوبــاره ی آرمان هــا بــرای خودمــان نیســت. تحلیلـی کـه در پیـش رو می آیـد، تحلیلـی تاریخـی و ایدئولوژیـک در مـورد یکـی از آرزوهـای دور و دراز مـا می باشـد.

بحـث مـا در مـورد نسـبت آزادی و امنیـت بـه مثابـه دو حـق مهـم شـهروندی اسـت کــه بــا توجــه بــه مقتضیــات زمــان، انتظــار تقابــل آن دو بــا یکدیگــر مــیرود. از پرسـش های بنیادینـی کـه تمـام نظام هـای سیاسـی بـه نوعـی بـا آن مواجـه هسـتند، این اسـت کـه آیـا بـا اسـتناد بـه شـرایط و اهـداف امنیتـی می تـوان حـد و حـدودی را بـرای حـق آزادی بیـان و دسترسـی بـه اطاعـات قائـل شـد یـا خیـر؟

ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل نشریه ( دانلود) بخوانید.
نشریه دانشحویی


 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری